Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Iwonę Stępkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wyroby Artystyczne im. Andrzeja Stępkowskiego Iwona Stępkowska przy ul. Wojska Polskiego 73, 05-822 Milanówek, NIP 529 155 72 69, REGON: 142719913 oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

§ 1. Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

 2. Sprzedawca - Wyroby Artystyczne im. Andrzeja Stępkowskiego Iwona Stępkowska, ul. Wojska Polskiego 73, 05-822 Milanówek, NIP 529 155 72 69, REGON: 142719913. Osoba reprezentująca: Iwona Stępkowska, dane kontaktowe: e-mail: artystyczneprezenty@wp.pl,
  telefon +48 609 965 888.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.artystyczneprezenty.pl.

 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 7. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Konto klienta – indywidualne konto klienta w Sklepie, które gromadzi dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwa jest modyfikacja i ustalenie danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Dostawa – faktyczna czynność polegająca na dostarczeniu klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

 14. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

 15. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich zamówień i zakupów Produktów dokonanych za pośrednictwem strony internetowej www.artystyczneprezenty.pl.

2. W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem strony internetowej www.artystyczneprezenty.pl, Sprzedawca będzie komunikował się z Klientem telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, lub Konta klienta. Złożenie oferty w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

3. Przed złożeniem zamówienia na Produkty, Klient uzyska możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz będzie zobowiązany do jego akceptacji.

§ 3. Konto klienta

 1. W celu utworzenia Konta klienta, Klient obowiązany jest wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient jest zobowiązany do ustalenia hasła dostępu do Konta klienta.

 4. Klient jest zobowiązany do ochrony poufności hasła oraz zabezpieczenia dostępu do hasła.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zakupy dokonane za pośrednictwem Konta klienta, związane z brakiem zachowania przez niego poufności hasła, udostępnianiem konta innym osobom lub niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do konta.

 6. Założenie konta klienta w Sklepie jest darmowe.

 7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta klienta.

§ 4. Zasady składania zamówienia

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Produktów konieczne jest:

 1. akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności;

 2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;

 3. wskazanie adresu dostawy;

 4. wykonanie przelewu na wskazane konto Sprzedawcy albo akceptacja zakupu przez zapłatę gotówką przy odbiorze od Dostawcy (za pobraniem);

 5. posiadanie ważnego rachunku PayPal, jeśli płatność za Produkty będzie dokonywana za pośrednictwem PayPal.

2. Zakupów można dokonać poprzez wybranie ikony „Dodaj do koszyka” oraz dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia.

3. Każde zamówienie Produktu jest traktowane jako odrębna oferta zakupu.

4. Klient przed potwierdzeniem zamówienia będzie miał możliwość weryfikacji zamówienia, zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu, sprawdzenia ceny całkowitej zamówienia oraz innych informacji udostępnionych Klientowi w związku z zamówieniem, jak również możliwość poprawienia stwierdzonych w tym zakresie błędów.

§ 5. Realizacja zamówienia oraz zawarcie umowy

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.artystyczneprezenty.pl, Sprzedawca prześle wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Klienta, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Powyższa wiadomość będzie stanowiła potwierdzenie otrzymania zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy.

5. Po otrzymaniu zamówienia Klienta oraz wysłaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Produktów. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować automatyczne anulowanie zamówienia. W przypadku zamówienia płatnego za pobraniem, umowa zostanie zawarta z chwilą przekazania pieniędzy do Dostawcy.

6. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia przed wysłaniem towaru, poprzez dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 6. Ceny oraz płatności

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany poprzez formularz potwierdzenia zamówienia, który wyświetla się przed złożeniem zamówienia oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

 

2. Wszelkie opłaty oraz związane z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Opłaty za przesyłkę wskazane są podczas procedury składania zamówienia. W przypadku dostawy poza terytorium Polski, koszty przesyłki będą indywidualnie uzgadniane z Klientem po uprzedniej weryfikacji kosztów.

 

3. Płatność może być dokonywana jest za pośrednictwem:

 1. przelewu na wskazany numer konta w potwierdzeniu otrzymania zamówienia,

 2. przez zapłatę gotówki przy odbiorze od Dostawcy (za pobraniem),

 3. rachunku PayPal po uprzednim poinformowaniu mailowym Sprzedawcy.

 

4. W przypadku zamówienia poza terytorium Polski, jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że strony umówiły się inaczej.

§ 7. Dostawy

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski. W przypadku zamówień poza terytorium Polski cena oraz czas dostawy zostaną ustalone po uprzednim zweryfikowaniu kosztów i czasu dostawy.

 

2. Dostawa zamówienia dotyczącego Produktów dostępnych na stanie magazynowym zostanie zrealizowana w terminie 1 – 13 dni roboczych. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu, Dostawa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

3. Do każdej przesyłki zostanie dołączona faktura lub paragon.

4. W wypadku nieuzasadnionego odroczenia przez Klienta terminu przesyłki lub w wypadku opóźnienia w przyjęciu dostawy po powiadomieniu Klienta przez Sprzedawcę o próbie dostarczenia przesyłki lub w wypadku wskazania niewłaściwego adresu uniemożliwiającego doręczenie przesyłki, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy.

 

5. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem (Poczty Polskiej, UPS, InPost). Przesyłki są dostarczane za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej.

7. Ryzyka związane z dostarczonym towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

§ 8. Dostępność Produktów

1. Sprzedawca dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z Produktów objętych zamówieniem w sklepie internetowym.

2. Określenie dostępności zamówionych Produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.

3. Jeśli zamówiony Produkt nie znajduje się na stanie magazynowym, umowa pomiędzy Sprzedawca a Klientem nie zostanie zawarta i taki Produkt nie będzie objęty przesłanym Państwu Potwierdzeniem Wysyłki.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument:

 1. wszedł w posiadanie Produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy Produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego;

 2. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

 3. w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zastosowanie wskazanego wzoru nie jest konieczne w celu wykonania prawa do odstąpienia.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

6. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, przesyłki). Sprzedawca obowiązany jest zwrócić koszty dostarczenia rzeczy konsumentowi do wysokości najtańszej z oferowanych przez Sklep/Pocztę Polską.

§ 10. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

 

2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje zwrot wszelkich płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

5. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Produktu w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub stworzonych w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

1. Na podstawie artykułu 556 Kodeksu cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

2. Jeśli zakupiony Produkt ma wady fizyczne, z zastrzeżeniem spełnienia wskazanych poniżej warunków oraz z zastrzeżeniem braku odmiennych uregulowań, Klient może:

 1. żądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca pokryje wydatki związane z naprawą lub wymianą produktów;

 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;

 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

 1. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Produktów do Klienta).

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania oraz dostarczenia wadliwego Produktu na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników znajdują się w polityce prywatności.

2. Dokonanie zakupów produktów wymaga akceptacji polityki prywatności oraz polityki Cookies.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………..

Imię i nazwisko, adres Konsumenta

Wyroby Artystyczne

im. Andrzeja Stępkowskiego Iwona Stępkowska

ul. Wojska Polskiego 73

05-822 Milanówek

Ja .......................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ...............................................................................................

...................................................................................................................................................................

Numer oferty/zamówienia........................................................................................................................

Data zawarcia umowy ...............................................................................................................................

Data odbioru .............................................................................................................................................

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………………………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu ………..…………………. w stanie niezmienionym.

………………………………………..

Data i podpis Konsumenta