POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

Administrator: Iwona Stępkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wyroby Artystyczne im. Andrzeja Stępkowskiego Iwona Stępkowska przy ul. Wojska Polskiego 73, 05-822 Milanówek, NIP 529 155 72 69, REGON: 142719913.

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep Internetowy: prowadzona przez Administratora witryna internetowa informująca o działalności i ofercie handlowej Administratora oraz umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży znajdująca się pod adresem www.artystyczneprezenty.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z funkcjonalności udostępnionych w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży: Umowa zawarta przez Użytkownika z Administratorem, której przedmiotem jest nabycie przez Użytkownika towaru oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych w sklepie internetowym

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Dane osobowe osób korzystających z Sklepu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

  • wykonania Umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy Sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  • dla celów marketingu, w tym marketingu bezpośredniego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na dotarciu z ofertą do potencjalnie zainteresowanych kontrahentów,

  • wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  • prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),

  • ustalenia, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – podstawą prawną jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od wskazanego w pkt. 2 Polityki celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 8 Polityki.

5. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest uzasadniony interes Administratora.

6. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

8. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: artystyczneprezenty@wp.pl,
telefon +48 609 965 888 lub pisemnie na adres ul. Wojska Polskiego 73, 05-822 Milanówek.

9. Zmiany polityki prywatności

Polityka wchodzi w życie z dniem 5.05.2018